SELFIE GAME – spracovanie osobných údajov

OBOZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – SELFIE GAME

zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

resp. v zmysle § 19 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ:

 • Dominika Vargová / Michaela Vargová, Boženy Nemcovej 2, 040 01 Košice, SR
 • t. č.: 0944 370 809, mail: info@gamesis.online, web: www.gamesis.online

Zodpovedná osoba (DPO) pre oblasť ochrany osobných údajov:

 • zodpovedná osoba DPO nie je určená

Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
 • a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.

Osobné údaje dotknutej osoby: osobné údaje používané v SELFIE GAME

 • nick(name), fotografie

Účel spracúvania osobných údajov:

 • herný systém aplikácie SELFIE GAME

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • dotknutá osoba vyjadrila konkludentný súhlas (udelený konaním, správaním sa) so spracúvaním osobných údajov akceptáciou herného systému aplikácie SELFIE GAME a spustením hry v zmysle Nariadenia GDPR, čl. 6, ods. 1, písm. a), resp. Zákona 18, § 13, ods. (1), písm. a)

Doba uchovávania osobných údajov:

 • počas trvania hry – po ukončení hry sú osobné údaje vymazané

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

 • bez oprávnených záujmov

Identifikácia príjemcu osobných údajov:

 • spoluhráči

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:

 • osobné údaje sa neprenášajú

Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

 • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva v zmysle § 79 Zákona 18.

WordPress Theme built by Shufflehound.